Projekte: Shellhaus

Architekturfotograf Kai Abresch: Fotografie des Shellhaus Berlin des Architekten Emil Fahrenkamp.